دوره 5، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی و ساختار نقش و نگاره های قالی کرمان

مرضیه حسن‌زاده، مسعود رضایی، شهلا ظاهری

1-20 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2 کاربرد گرافیک در طرح و نقش موجود در گلیم شیریکی پیچ

مرضیه حسن‌زاده، مسعود رضایی، شهلا ظاهری

21-41 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناخت و تحلیل طرح و نقش و نمادهای گلیم شیریکی پیچ سیرجان

مرضیه حسن‌زاده، ابوالقاسم دادور، مسعود رضایی، شهلا ظاهری

42-64 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]