دوره 5، شماره 4، زمستان 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی و ساختار نقش و نگاره های قالی کرمان
رضیه حسن‌زاده، مسعود رضایی، شهلا ظاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-20
2 کاربرد گرافیک در طرح و نقش موجود در گلیم شیریکی پیچ
مرضیه حسن‌زاده، مسعود رضایی، شهلا ظاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-41
3 شناخت و تحلیل طرح و نقش و نمادهای گلیم شیریکی پیچ سیرجان
مرضیه حسن‌زاده، ابوالقاسم دادور، مسعود رضایی، شهلا ظاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-64
4 بررسی روند برگزاری جشن های باستانی ایران در دور اسلامی از آغاز سلجوقیان تا پایان دوره تیموریان (429 -886 ه ق -1037 -1481 م)
حسینعلی کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-70