مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

 • علوم زیستی و زیست فناوری

  ISSN Online: 2476-4493
  ISSN Print: 2538-2020

  علوم زیستی و زیست فناوری:

  • علوم جانوری
  • علوم گیاهی
  • علوم سلولی و مولکولی
  • ژنتیک
  • میکروبیولوژی
  • بیوتکنولوژی
  • بیوشیمی
  • بیوفیزیک
  • بیوانفورماتیک
  • بیولوژی دریا
  • دام و آبزیان
  • بهداشت محیط
  • محیط زیست و حیات وحش
  • مدیریت محیط زیست
  • مدیریت ورزشی
  • حقوق محیط زیست
  • حسابرسی محیط زیست
  • بیوانفورماتیک
  • زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
  • ژنتیک
  • علوم سلولی و مولکولی
  • سیستماتیک – فلوریستیک گیاهی
  • فیزیولوژی گیاهی
  • سیستماتیک جانوری
  • فیزیولوژی جانوری
  • زیست تکوینی جانوری
  • زیست تکوینی گیاهی
  • سلولی و ملکولی
  • اکولوژی و محیط زیست
  • ایمنی زیستی
  • مهندسی ژنتیک
  • استانداردهای زیست فناوری
  • و سایر موضوعات مرتبط.

 • علوم زیستی و زیست فناوری

  ISSN Online: 2476-4493
  ISSN Print: 2538-2020

  سردبیر

  دکتر فریدون علیپور، دکتری گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر مجتبی اخوان ارمکی، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر سید عباس میرجلیلی، دانشیار، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، ایران.

  دکتر محمد سلیمانی، دکتری علوم و مهندسی آب – شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

  دکتر شورش ارواء، دکتری تغذیه (علوم دامی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، ایران.

  دکتر احمد علیپور، دکتری زراعت، فیزیولوژی و اکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران.

  دکتر ملیکا هاشمی، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر شیرکو جعفری، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر علی الفتی، دکتری فیزیولوژی دامی، دانشگاه تبریز، ایران.

  دکتر فرزانه محمدپور، دکتری شیمی آلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

  ادریس حسین زاده، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  سید کاظم موسوی، دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  دکتر مژگان سلیمانی زاده، استادیار بیوتکنولوژی گیاهی، دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

  دکتر ملیحه اکبرزاده نیاکی، دکتری زیست فناوری، دانشگاه شیراز، ایران.

  دکتر فاطمه رشنو، استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

 • علوم زیستی و زیست فناوری

  ISSN Online: 2476-4493
  ISSN Print: 2538-2020

 • علوم زیستی و زیست فناوری

  ISSN Online: 2476-4493
  ISSN Print: 2538-2020

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor