دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

طراحی روش تشخیص آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین در شیر گاو با استفاده از آپتامر متصل به نانو ذره طلا

حسین طغیانی دولت آبادی، علی محمد تمدن، سید نورالدین فرجی

1-17 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

ارزیابی ریسک سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در معادن با استفاده از روش FMEA و FTA (مطالعه موردی: معدن شماره ۳ گل گهر سیرجان)

نیلوفر سوری، محمدرضا علمی

18-32 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

برخی از علل، اثرات و راه‌حل‌های عدم تحقق امنیت غذایی در کشورهای درحال‌توسعه

سامان زندی، محمودرضا سالار

33-39 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]