دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی اثر ضد باکتری متابولیت کپک‌های جدا شده از سیب پوسیده رویE. coli
سید مسعود هاشمی کروئی، فاطمه زهرا علی نیا، عیسی غلامپور عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 بررسی ساختار جمعتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه سد میرزاخانلو دراستان زنجان
سپیده خطیب حقیقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-25
3 تنوع و ساختار جمعیت فون ماکروبنتیک و ارزیابی کیفیت آب رودخانه گاماسیاب در استان همدان
احمد قانع، سپیده خطیب، یعقوب زحمتکش، علی عابدینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-36