مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

 • اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

  ISSN Online: 2476-4434
  ISSN Print: 2538-208X

  اقتصاد

  • اقتصاد ارزش آفرینی
  • اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
  • اقتصاد و توسعه سیاسی
  • اقتصادکلان و جامعه مدرن صنعتی
  • مدیریت توسعه اقتصادی وفرهنگی
  • اقتصادمالی
  • اقتصادسرمایه گذاری
  • اقتصادسیاسی
  • اقتصاد پول و بانکداری
  • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
  • اقتصاد حمل و نقل
  • اقتصاد نفت و گاز
  • اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید ملی
  • نقش کارآفرینی در اقتصاد
  • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
  • اقتصاد در شرایط تحریم
  • اقتصاد و مدیریت ورزشی
  • اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
  • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
  • توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
  • مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی
  • شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
  • فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار، سرمایه گذاری، تولید، مصرف و …)
  • رشد و توسعه اقتصادی
  • رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا
  • کسب و کار، خصوصی سلزی و فضای رقابتی
  • و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

   

  مدیریت مالی

  • برپایی نظام حسابداری و گردشگری و گزارشگری مالی
  • نظام تامین مالی
  • رویکرد های نوین مالی و حسابداری
  • جایگاه مدیرت مالی در نظام حسابداری
  • جایگاه مدیریت مالی در اقتصاد و بازارهای پولی و مالی
  • تئوری ها و ابزارهای نوین مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی
  • لزوم تدوین استانداردهای مدیریت مالی برای واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ
  • مهندسی مالی (طراحی ابزارهای مالی اسلامی در حوزه بانکداری)
  • مدیریت مالی و فناوری اطلاعات
  • گزارشگری یکپارچه و مدیریت مالی
  • حاکمیت شرکتی در جوامع اسلامی
  • سایر موضوعات مرتبط

   

  حسابداری

  • حسابداری و آموزش کاربردی آن
  • حسابداری و توسعه اقتصادی (با رویکرد حماسه اقتصادی)
  • حسابداری ، حسابرسی و ورشکستگی
  • حسابداری اسلامی، موانع، چالشها و راهکارهای اجرایی
  • تازه های حسابداری و حسابرسی
  • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
  • حسابداری ، حسابرسی و فناوری اطلاعات
  • حسابداری مسئولیت های اجتماعی
  • حسابداری زیست محیطی، حوادث و بلایای طبیعی
  • حسابداری مالیاتی ، بررسی موانع و محدودیتها
  • حسابداری مدیریت و صنعت (روشهای نوین هزینه یابی)
  • حسابداری منابع انسانی
  • حسابداری دولتی در ایران و بررسی کارایی یا لزوم اصلاح سیستم کنونی
  • محورهای کلی بخش حسابداری
  • سیستم های اطلاعات حسابداری
  • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
  • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
  • کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
  • تولید و حسابداری مدیریت
  • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
  • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
  • روش های تأمین مالی در سازمانها
  • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
  • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
  • کاربرد اینترنت در حسابداری
  • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
  • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
  • تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
  • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
  • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
  • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
  • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
  • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری

 • اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

  ISSN Online: 2476-4434
  ISSN Print: 2538-208X

  سردبیر

  دکتر فرهاد زارعی، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر عبدالناصر شجاعی، دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.

  دکتر محمدرضا پژوهی، عضو هیات علمی، دانشگاه شیراز، گروه حسابداری، شیراز، ایران.

  دکتر احمد نظامی، دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران.

  دکتر ابراهیم نگهداری، استادیار گروه اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران.

  دکتر ناصر سیف الهی، دکتری علوم اقتصادی، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.

  دکتر سمیرا متقی، استادیار اقتصاد سلامت دانشگاه پیام نور، ایران.

  دکتر جلال منتظری، دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

  دکتر محمدرضا بابایی، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

  دکتر مهدی اصغرنژاد امیری، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

  دکتر امیر غفوریان، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا، ایران.

  دکتر رسول یاری فرد، دکتری حسابداری، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران.

  دکتر مهدی فیل سرایی، دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، ایران.

  دکتر ناصر نصیری، دکتری علوم اقتصادی، موسسه آموزش عالی علامه خویی، ایران.

  دکتر سلمان عباسیان نقنه، دکتری ریاضی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  دکتر شهرزاد مقدم، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری/ف دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

  دکتر اکبر ویسمرادی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، ایران.

  دکتر مهدیه مودتی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

  فرهاد جابرزاده، دانشجوی دکتری حسابداری، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران.

  سامان رحمانی نوروزآباد، دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

  سمیه رزاقی، دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل- اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

  سید حسین مقتدر،دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  منوچهر خرمین، دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران.

  سعید شیپوریان، دانشجوی دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر، ایران.

  امیر سرآبادانی، دانشجوری دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران.

  هومن پشوتنی زاده، دانشجوی دوره دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه شیراز، ایران.

  بهنام مرادخانی ملال، عضو هیئت علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان، ایران.

  عیسی زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس بین الملی ارس، ایران.

  محمد سرچمی، دانشجوی دکتری حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد، استان هرمزگان، ایران.

  دکتر مجید مرادی، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

 • اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

  ISSN Online: 2476-4434
  ISSN Print: 2538-208X

 • اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

  ISSN Online: 2476-4434
  ISSN Print: 2538-208X

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor