دوره 5، شماره 2، تابستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

مقایسه تئوری وجوه با سایر تئوری‌های حسابداری

مصطفی آقا بیگی نصراله آبادی، پرویز سعیدی

1-18 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی تأثیر پاداش مدیران بر کیفیت کنترل‌های داخلی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مجید جامی، امیر حسینی، مهدی کیخا

19-41 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسي تأثیر نوسانات مخارج سرمایه‌ای بر عملکرد عملیاتی شركت‌ها  

امير رفيعي

42-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تبیین قصد استفاده مشتریان از خدمات بانک ملی استان قزوین با تأکید بر نقش تعدیلگری سن و جنسیت

 حمیدرضا رضایی کلیدبری، علی یزدان دوست

51-69 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

عوامل موثر برکاهش فرار مالیاتی در استان فارس

شهرام علمداری

70-76 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]