دوره 5، شماره 2، تابستان 98

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مقایسه تئوری وجوه با سایر تئوری‌های حسابداری
مصطفی آقا بیگی نصراله آبادی، پرویز سعیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 بررسی تأثیر پاداش مدیران بر کیفیت کنترل‌های داخلی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
مجید جامی، امیر حسینی، مهدی کیخا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-41
3 بررسی تأثیر نوسانات مخارج سرمایه‌ای بر عملکرد عملیاتی شركت‌ها
امير رفيعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-50
4 تبیین قصد استفاده مشتریان از خدمات بانک ملی استان قزوین با تأکید بر نقش تعدیلگری سن و جنسیت
حمیدرضا رضایی کلیدبری، علی یزدان دوست
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-69
5 عوامل موثر برکاهش فرار مالیاتی در استان فارس
شهرام علمداری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-76
6 تبيين روش ناپارامتريک ارزيابی عملکرد واحدهای مستمری بگيران در شعب تأمین اجتماعی (براساس تحليل پوششی داده ها DEA و شاخص مالم کوئيست)
نيما رحمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-90