دوره 6، شماره 3، پاییز 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر حساسیت جریان نقدی وجوه نقد با در نظر گرفتن نقش تعدیل­کنندگی ویژگی­های هیئت­ مدیره در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

فاطمه نظری­ زاده، سبحان ظفری

1-21 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی ارزیابی نرم افزارهای حسابداری بر اساس ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری مورد مطالعه (شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی زاهدان (میرجاوه))

مهناز محمدنژاد، مجید جامی، بهنام مرادخانی ملال

22-30 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تاثیر شوک های قیمتی نفت بر نقدشوندگی و بازدهی در بازار اوراق بهادار تهران

عباس علیمرادی، احسان بابایی

31-42 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]