دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف نمادین در سبک زندگی نوجوانان

مرجان کردبچه، شهرزاد چیت ساز، حمید سعیدی

1-17 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی نقش شبکه اجتماعی برشیوه تبلیغات شرکت های بیمه گر

میثم راسخ

18-27 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تبیین رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و افشای اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید پاکدلان، علیرضا آذربراهمان، وحید صداقت، حمید اولیازاده

28-49 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی دقت پیش‌بینی مدل‌های انتقالی مارکف با توزیع خطای پهن در مقایسه با سایر مدل‌های انتقالی مارکف در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

الهه رسولی

50-58 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسي ارتباط بين بازده سهام و دارايي بر روي پاداش مديران

سيد محمدجواد حسيني طهراني

59-66 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه بر بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

آیسا اشتری

67-77 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

اثر ساختار بازار بر صادرات شرکت­های دارویی و غذایی عضو بورس تهران

محمدعلی مولایی، علي فارابي نژاد

78-96 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

تاثیر شاخص های سلامت بانكی بر سودآوری بانک هاي اسلامی و متعارف (قبل و پس از بحران مالي 2008)

رضا مندنی فرد، سید احسان خاندوزی

97-115 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

یک مدل تلفیقی جهت انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه با استفاده از   AHPو GRA (مطالعه موردی:صنعت پرورش مرغ استان گلستان)

آی سونا علاقی، آی سن علاقی

116-142 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]