دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف نمادین در سبک زندگی نوجوانان
مرجان کردبچه، شهرزاد چیت ساز، حمید سعیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-17
2 بررسی نقش شبکه اجتماعی برشیوه تبلیغات شرکت های بیمه گر
میثم راسخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-27
3 تبیین رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و افشای اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سعید پاکدلان، علیرضا آذربراهمان، وحید صداقت، حمید اولیازاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 28-49
4 بررسی دقت پیش‌بینی مدل‌های انتقالی مارکف با توزیع خطای پهن در مقایسه با سایر مدل‌های انتقالی مارکف در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
الهه رسولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 50-58
5 بررسی ارتباط بين بازده سهام و دارايی بر روی پاداش مديران
سيد محمدجواد حسينی طهرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-66
6 بررسی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه بر بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)
آیسا اشتری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-77
7 اثر ساختار بازار بر صادرات شرکت­های دارویی و غذایی عضو بورس تهران
محمدعلی مولایی، علي فارابی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-96
8 تاثیر شاخص های سلامت بانكی بر سودآوری بانک های اسلامی و متعارف (قبل و پس از بحران مالی 2008)
رضا مندنی فرد، سید احسان خاندوزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 97-115
9 یک مدل تلفیقی جهت انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه با استفاده از AHPو GRA (مطالعه موردی:صنعت پرورش مرغ استان گلستان)
آی سونا علاقی، آی سن علاقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-142
10 کاربرد حسابداری و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با عنوان حسابداری سبز در محیط‌زیست
علیرضا مومنی، سمیه پورمراد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 143-156
11 تقلب در گزارشگری صورت‌های مالی یا به عبارتی تقلب در حسابداری
علیرضا مومنی، سمیه پورمراد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 157-172