دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقش توسعه مناطق آزاد ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی
جعفر کشت کار ملکی، سراج الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 رتبه‌بندی برخی از شاخص‌های مالی مؤثر بر میزان دقت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس استان یزد
سعیده هدایتی شاهدی، مژده ربانی، محمد حسین مقوم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-26
3 بررسی ابعاد ارزش ویژه برند و نقش آن در اثرگذاری فعالیت‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی
فرید انتظاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-47
4 بررسی حسابرسی عملکرد مرتبط با بخش عمومی
مرتضی رضایی، عباس شیبانی تذرجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-58
5 بررسی اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
مرتضی جعفری، حلیمه رحمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-82
6 بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تأخیر واکنش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مالکیت دولتی
شراره احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 83-101
7 بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
آرش سلطانی، امیر حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-117
8 بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر کارایی قیمت‌گذاری IPO از دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سمیه موردویی، مژده حاج بیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-143
9 کاربرد پژوهش عملیاتی در بازار و فرصت آربیتراژی
سید کامران یگانگی، رفعت عباسلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-151
10 سنجش عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن
معصومه فردی، میثم امین زاده واحدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-171
11 ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری: مطالعه موردی مقایسه‌ای بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار
محمدرضا پژوهی، رویا هاشمی، مرتضی انصاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 172-185