دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقش نوسان شاخص بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سميه قريب، ناهید قریب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام
هدی حسینی طالقانی، حسین گائینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-26