دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقش مددکار اقتصادی در نظام بانکداری
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-6
2 عوامل مؤثر بر كيفيت افشای اطلاعات و بحران مالی در شركت های صنعت شيميايی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد رضا پژوهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 7-25
3 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیاست‌های تقسیم سود
فاطمه خوشنویسان، داود رجبی مقدم، محسن عیشی راوندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-48