دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقش مددکار اقتصادی در نظام بانکداری
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-6
2 عوامل مؤثر بر كيفيت افشای اطلاعات و بحران مالی در شركت های صنعت شيميايی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد رضا پژوهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 7-25
3 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیاست‌های تقسیم سود
فاطمه خوشنویسان، داود رجبی مقدم، محسن عیشی راوندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-48
4 بررسی تاثیر برنامه ریزی و مشوق های مالیاتی برسود آوری شرکت های مناطق آزاد تجاری مورد مطالعاتی (شرکت های مناطق آزاد تجاری کل کشور)
مطهره عباسی، حبیب پیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-63
5 آثار لیزینگ در فریقین
علیرضا پاینده نجف آبادی، نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-78
6 بررسی تأثیر دوره تصدی و چرخش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
امید خدادادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 79-97
7 تاثیر قوه قاهره بر تعهدات مالی دولت در مقابل اشخاص
علیرضا پاینده نجف آبادی، نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 98-112
8 بررسی عوامل اثرگذار بر رضایت و کیفیت زندگی خانواده (مورد مطالعه: شعب بانک ملت در شهر تهران)
سعیده ترک، یگانه شیخ رستم آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-123
9 چالش‌های قرار داد لیزینگ در حقوق و فقه امامیه و مذاهب اربعه
علیرضا پاینده نجف آباد، نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 124-138
10 اثر بخشی تحولات هوشمند سازی مالیات در بخش عمومی دولت ایران در راستای تحولات پایدار دولت
محسن حمیدیان، کیومرث بیگلر، مهسا قاسمی تودشکچوئی، مینا حیدری رامشه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 139-153
11 آنالیز تأثیر آموزش علمی و تجربی حسابداری بر هوش هیجانی دانشجویان حوزه حسابداری
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 154-162