دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک در شفافیت مالی تخصیص منابع، مقابله با پولشویی و جرایم بانکی
فرزاد کلیبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 عینیت گرایی در حرفه حسابداری
مجید بهبهانی زاده، مصطفی قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-19
3 سواد مالی و مدیریت مالی شخصی
سمیرا عسگری، مصطفی قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-32
4 مروری بر پژوهش‌های پیشین در زمینه تأثیر فناوری‌های عصر جدید بر گزارشگری مدیریت
ابوالفضل صفدری زاده ، رویا زارعشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-47
5 اثر تجاری سازی موسسات حسابرسی و نقش تعدیل کنندگی هویت حسابرس
عبدالحسین علیپور، حامد آراد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-59
6 اثر تجاری سازی موسسات حسابرسی بر بی طرفی حسابرسان
حامد آراد، عبدالحسین علیپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-71