دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

آدرس دهی ونام گذاری در شبکه های بی سیم

لیلا امیریان، حمید پایگذار

1-13
2

آدرس دهی دینامیک در شبکه های سنسور بی سیم بدون اطلاع از موقعیت

لیلا امیریان، حمید پایگذار

14-26
3

طراحی و شبیه سازی موثر طرح کنترل توپولوژی برای شبکه های حسگر بی سیم

لیلا امیریان، حمید پایگذار

27-36
4

معیار های توازن بار : مقایسه برای شبکه های بی سیم

لیلا امیریان، حمید پایگذار

37-46
5

تحلیل ارتعاشات آزاد ورق مدرج تابعی بر بستر الاستیک پسترناک با سه نوع شرط مرزی نامتقارن به کمک روش المانکوادراچردیفرانسیلی

ابوالفضل امامی حسین آبادی، حمید دهقان طرزجانی،رامبد رستگاری، امیر حشمت خدمتی بازکیایی

47-55