دوره 5، شماره 3، پاییز 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

ارائه راهکار بهینه با استفاده از عملکرد چندگانه در اجرا پروژه های ساختمانی باند مرتبه

احمد ابراهیمی، فریبا حسینی

1-18 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

اصول و مفاهیم پایه مدیریت پیمان در ساختارهای اجرایی پروژه‌های عمرانی

احسان کاویانی

19-28 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

طراحی کنترل کننده مقاوم مبتنی بر مدل مرتبه کسری برای یک فرایند صنعتی با حضور عدم قطعیت

اکرم حمامی، امیرهوشنگ مزینان

29-47 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4  

تخصیص منبع در جریان سازی ویدیو در شبکه هایCDN-P2P 

مینا نیکزاد دهجی، محمدرضا ملاحسینی اردکانی

48-59 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد و اثربخشی مدیریت منابع انسانی

محمد ایدی، ستاره حبیبی 

60-68 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]