دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

نقش عوامل سازماندهی و فرهنگ سازمانی در موفقیت سازوکار مدیریت دانش در بانک سینا

عبدالحسین کرمپور، علیرضا ولی، هومن هاتفی پور

1-9 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مروری اجمالی بر فناوری های تولید نور سفید LED

منیره علیزاده، سامان هوشیان

10-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

کشف و شناسایی رفتار کاربران نوجوانان در اینترنت با استفاده از بسترهای الگوریتم داده کاوی

الهام خلج، شهریار محمدی

16-35 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]