دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مروری بر جمع شدگی خودبخودی بتن با کارایی بالا
ناصر فرجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 مقایسه اثر هم‌زمان مؤلفه زلزله بر روی ساختمان‌های بلند بتنی در شهر شیراز
حسین عبادی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-27
3 تأثیر گودال باغچه بر معماری سنتی گرم و خشک
مهدی کریمی، نوشین عباسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 28-37
4 بررسی عملکرد بتن‌های مقاوم در محدوده شهرداری شیراز در برابر رادیواکتیو
حسین عبادی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-51
5 عوامل تأثیرگذار اثرات ساختگاهی بر پاسخ لرزه‌ای
محمدرضا رزاقی، محمد امامی کورنده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-66
6 مدیریت اقتصادی نرخ پیشروی تونل سازی در محیط شهری با روش اتریشی (NATM) و روش حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM)
سید عظیم حسینی، محمد امامی کورنده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-84