دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 فرآیندهای فتوکاتالیستی و عوامل مؤثر بر واکنش های فتوکاتالیستی در حذف آلاینده‌ها
آیدا نوربخش، ایمان مباشرپور، معصومه جواهری، حسین رسول نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی زیست‌توده‌ها
نوید کردانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-18
3 مدل‌سازی انتشار تدریجی و ناگهانی گاز کلر در مخازن تصفیه‌خانه آب شاهین‌شهر
محمد نصیری، نوید کردانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-44
4 بررسی ارتعاشات نانوتیر‌های فلزی با استفاده از پتانسیل های EAM به روش دینامیک مولکولی
محمد حمید آزادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-62