دوره 2، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

سیاست گذاری آموزش و پرورش سنتی

احمد اکبری، منصوره بختیاری فایندری، سیما نوید بخش

1-7
2

بررسي رابطه سازمان مبتني بر اعتماد و شايستگي كاركنان وكاربست استراتژي هاي منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي شهرستان اروميه

مهران مولوی، آکام بهمنی، افشین جزایری فر، بهزاد علی یاری

8-18
3

بررسی تأثیر رهبری تحول گرا در پاسخگویی نیروی انسانی دولت

مهران مولوی، رسول قادرزاده، داود پارسامهر، نگین نوروزی بدلبو

19-38
4

حفظ سازمان در شرایط رشد (مطالعه موردی:شرکت بیمه ایران استان البرز)

حمیدرضا وزیرزنجانی، بهداد شافعین

39-51
5

آینده‌پژوهی و ظرفیت بکارگیری روش سیگنال‌های ضعیف آن در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی

کیومرث احمدی

52-60
6

بررسی رابطه بین سبک های رهبری و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور تهران غرب)

علیرضا بزرگ زاده، شیوا رفیع نیا، فرزانه آذربایجانی، نازنین زیرک دزفولی

61-71
7

تعیین میزان قدرت دهی به شهروندان توسط نظام شوراها در شهر کازرون

صمد ارتشی

72-81
8

بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان ساری

نورالله علیخانی، عالیه شیخ، علی پوریزدانی، خدیجه خطیری

82-90
9

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، سود یا ضرر؟

ابوالحسن حیدری خالص

91-97
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0