دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیلی بر برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و عملیاتی توسعه ورزش قهرمانی مطالعه موردی شهر تهران
علی مسعودی، یاسر جانباز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21