دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیلی بر برنامه ریزی استراتژیک راهبردی و عملیاتی توسعه ورزش قهرمانی مطالعه موردی شهر تهران
علی مسعودی، یاسر جانباز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 شناسایی توانمندسازهای فناوری تاثیرگذار بر شرکت های تولید تجهیزات پزشکی
محمد عرفان گلشن تفتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-35
3 بررسی نقش میانجی نگرش شغلی کارکنان در تأثیرگذاری گرایش به تحول سازمانی بر سازگاری شغلی در شهرداری تهران
ماهرخ قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-44
4 مطالعه رابطه بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی کودکان کار در دوران شیوع کرونا
حسین نازک تبار، مرجان بهبهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-69
5 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد وظیفه‌ای کارکنان در شهرداری تهران
ماهرخ قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-76
6 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایة چهارم ابتدایی براساس الگوی مریل
زهره اکبرزاده، رضا شیرازی، مبینا غیجی، آرزو نظری، سمانه مهدوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-83
7 تحلیل محتوای کتاب علوم پایة ششم ابتدایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد در سال تحصیلی 1400-1401
جابر سوسرایی، سعید علی مردانی، رضا شیرازی، محمد زرندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 84-94
8 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد کودک محور بر مشکلات عاطفی – رفتاری دانش آموزان دوره پیش‌دبستانی مهدکودک‌های منطقه فلارد
فاطمه کمالی خواجه لنگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-107
9 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیل
زهرا وکیلی، رضا شیرازی، الهه وکیلی، ام البنین دیلم، افسانه پودینه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-113
10 بررسی تاثیرگذاری ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
فاطمه نژاد انصاری کوچصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 114-121
11 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس ارزشیابی سؤالات به روش ویلیام رومی
فهیمه خلف، رضا شیرازی، سپیده خاندوزی، مبینا فتحی، منصوره منتظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 122-126
12 بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارزش بر پاسخگویی سازمانی (موردمطالعه: شهرداری تهران)
فاطمه نژاد انصاری کوچصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 127-133
13 نقش سیستم اطلاعات حسابداری در مدیریت و کاهش هزینه ها
محبوبه کمالی دولت آبادی، رویا دارابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 134-162
14 بررسی نگرش و دیدگاه زنان به فرزندآوری (مطالعه موردی: شهر دماوند)
فیروزه مهدیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 163-170
15 بررسی علل و اثرات تقلب آکادمیک
فاطمه چنانی، سیده ثنا آل عمرانی ­نژاد، سارا باغ فر، سیده ستاره آذریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 171-182