دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 متنوع سازی وام و تأمین مالی و ثبات بانک در سیستم‌های بانکداری دوگانه
محمد حسن رشیدی میبدی، رویا زارعشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 راهبردهای بهبود و توسعه کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی
مریم مصطفی پور حسین آبادی، رمضان جهانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-34
3 مدل‌سازی برنامه‌ریزی و مدیریت منسجم در شهر هوشمند
حامد خیر قمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-48