دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی (شوک‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) بر شکل‌گیری ترومای سازمانی (مطالعه‌ای در سطح استان آذربایجان غربی)
اسکندر شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران مراکز علمی-کاربردی به عنوان دانشگاه کارآفرین
حسن فراتی، محمدنادر کوهستانی قرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-46
3 بررسی و اثر بخشی مدیریت دولتی و راه حل های بهتر شدن سازمانها در زمینه سلامت و ضعف سازمانی و نظام اداری
مطهره سارانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-57
4 نقش‌ دیوان بین‌المللی‌ حقوق دریاها در حل‌وفصل‌ اختلافات مربوط به‌:«کشتی‌رانی‌، اقدامات موقت‌ و تحدید حدود»
علی کاظمی، زینب اصغری مرزیدره
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-74
5 حکمرانی اداری و منافع عامه، چالش ها و راهکارها
مژگان حسین آبادی، ابوذر عفیفی پور، سید محمد جواد فاطمی، عبداله افراسیابی کشکولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 75-91
6 جهت یابی مقالات در حوزه جذب و استخدام در بخش دولتی با استفاده از روش فراترکیب
محمدنادر کوهستانی قرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 92-106
7 بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه اکوتوریسم با هدف جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه (مطالعه موردی ایران)
ماریا آذری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-118
8 درآمدی بر مبانی روابط عمومی در سازمانها و بررسی عوامل تاثیرگذار برآن در شهرداری شهر بهارستان
احمد باقری قوام آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-130