مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

 • جغرافیا عمران و مدیریت شهری

  ISSN Online: 2476-4868
  ISSN Print: 2538-211X

  جغرافیا، عمران و مدیریت شهری:

  • جغرافیا و توسعه پایدار
  • علوم جغرافیایی و فناوری های نوین
  • استراتژی های توسعه ملی
  • مدیریت جامع شهری
  • مدیریت بحران و توسعه پایدار
  • کاربری اراضی
  • مدیریت زیست محیطی
  • محیط زیست و منابع طبیعی
  • بهسازی و نوسازی
  • کشاورزی
  • معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
  • موانع و محدودیت های توسعه پایدار
  • گردشگری و توسعه پایدار
  • اقوام، فرهنگ، آیین و رویدادهای ملی
  • صنعت گردشگری
  • مدیریت استراتژیک در گردشگری
  • بازاریابی گردشگری
  • مناطق حفاظت شده
  • پارک های ملی و جنگل ها
  • عمران
  • معماری و شهرسازی
  • طراحی سازه، سازه و مصالح نوین
  • سیستم های سازه ای و اتصالات نوین
  • مهندسی آب
  • فناوری های نوین
  • محیط زیست و انواع آلودگی ها
  • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری و روستاها
  • جنگل ها و فضای سبز
  • علوم باغبانی
  • اقلیم و محیط زیست
  • دیگر موضوعات مرتبط

 • جغرافیا عمران و مدیریت شهری

  ISSN Online: 2476-4868
  ISSN Print: 2538-211X

  سردبیر

  دکتر حکمت امیری، دکتری شهرسازی، University of Paris، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر سعید ملکی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

  دکتر یوسف درویشی، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

  دکتر فضل اله اسمعیلی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور، ایران.

  دکتر حسن جعفریان، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

  دکتر الهام پورمهابادیان، دکتری معماری و شهرسازی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

  دکتر سید علی نادر دهقانی الوار، دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی.

  دکتر محمد رحیمی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

  دکتر محمد سلیمانی، دکتری علوم و مهندسی آب – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه، ایران.

  دکتر محمد درگاهی، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر،ایران.

  دکتر امید لطفی، دکتری مهندسی عمران-سازه، موسسه آموزش عالی طبری مازندران، بابل، ایران.

  دکتر حامدحیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران.

  دکتر مسعود داوری نژاد، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران.

  دکتر پیمان کریمی سلطانی، دکتری جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

  دکتر مصطفی خبازی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران.

  دکتر غلامرضا عباس زاده، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

  دکتر سیامک شرفی، دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران و پژوهشگر جهاد دانشگاهی لرستان، ایران.

  دکتر مصطفی شاهینی فر، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه پیام نور، ایران

  دکتر زهرا بخشی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، ایران.

  دکتر محمد علی زاده دیزیچه، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، ایران.

  اسحاق رسولی سرابی، عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، ایران.

  حسین عموزاد مهدیرجی، دانشجوی دکتری جغرافیا، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ایران.

  دکتر صادق صیدبیگی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر مریم بیرانوندزاده، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان، ایران.

  دکتر اسماعیل نجفی، استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه دامغان، ایران.

  شعیب کاسه گر محمدی، دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران.

  نسا خزائی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران.

  مریم گازا، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران.

  سید دانا علیزاده، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

  نوبخت سبحانی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی وحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  اسماعیل کارگذار بیرامی، دانشجوی دوره دکتری جغرافیا، گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران.

  هاجر مزیدی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

  فرهاد جوان، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

  نوید یعقوب زاده، دانشجوی دکتری جغرافیای شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران.

  مصطفی فلاحی خوشجی، دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، گرایش تغییرات آب و هوایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

  هدایت اله درویشی، دانشجوی دکتری آمایش دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس امور توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ایران.

  میرپویا ناصری علوی، دانشجوی دکتری مهندسی عمران-مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

  علی صادقی حبیب آباد، دانشجوی دکتری مهندسی معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

  سیدکاظم موسوی، دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر علی سجادی، استادیار گروه باستان شناسی، پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

  دکتر امیر حسینیان راد، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، ایران.

 • جغرافیا عمران و مدیریت شهری

  ISSN Online: 2476-4868
  ISSN Print: 2538-211X

 • جغرافیا عمران و مدیریت شهری

  ISSN Online: 2476-4868
  ISSN Print: 2538-211X

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor