دوره 5، شماره 1، بهار 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی شهر یری مشکین شهر

ایوب طهمزی، سعید فرجی

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بازآفرینی بافت‌های تاریخی با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر رفسنجان)

فاطمه باقری

11-29 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مدیریت شهري در ایجاد شهر هوشمند (نمونه موردمطالعه شهرداری کرج)

فاطمه گهرخواه

30-39 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تحلیل جاذبه‌های گردشگری و اکوتوریسم استان کردستان

فتانه قیداری

40-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

امکان‌سنجی سایت پلان‌های گردشگری در توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی شهر طالقان

سیده راضیه عظیمی، محسن رنجبر

51-63 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تحلیلی بر نقش محیط کالبدی بر رفتار شهروندان در بافت فرسوده کلان‌شهر تبریز (مطالعه موردی: محله بهار شرق)

فرید صادق آبادی، علیرضا سلیمانی 

64-82 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی وضعیت پایداری نمای کرتین وال در سازه‌های ساختمانی

محمد اصلان آبادی

83-94 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]