دوره 5، شماره 3، پاییز 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی نقش ممیزی نوسازی در مدیریت شهری مورد مطالعه شهرداری خمینی‌شهر

آذر اسماعیلی

1-6 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

شناسایی منابع مالی پایدار در مدیریت شهری شهر خمینی‌شهر

نوراله عموسلطانی فروشانی

7-13 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های عمرانی شهر خمینی‌شهر

سعید تقی پور الکوئی

14-18 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

شناسایی و اولویت‌بندی موانع مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی شهرداری مهاجران

احمد اشتری، قاسم شعرا، محمدجعفر عظیمی، اشرف محمدی، محسن منصوری زاده

19-27 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی تأثیر تجهیزات شهری در مشارکت شهری شهروندان  (مطالعه موردی: محدوده­ی میدان امام شهر گرمسار)  

مریم تلیار، پوریا ربیعی

28-43 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شهرداری منطقه ده تبریز

محمد همراهی

44-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی نقش مهندسی فرهنگ بر گردشگری شهر تبریز (موردمطالعه: شهرداری منطقه ده تبریز)

مهدی حیدری

51-55 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی نقش مدیریت شهری بر ساماندهی بافت فرسوده (موردمطالعه شهرداری منطقه 6 شهر تهران)

امير صحرايى

56-60 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه فضای شهری در شهر تبریز

مرتضی رمضانی

61-65 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

 شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین ناهنجاری‌های اجتماعی در تاکسی‌های گردشگری شهر مشهد

علیرضا بیدخوری، علی خوشاب، علی برادران

66-81 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی مفاهیم پایه تأثیرگذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوی پیمانکاران

احسان کاویانی

82-93 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی تأثیر مدیریت شهری بر نوسازی بافت فرسوده شهر تبریز

مرتضی رمضانی

94-98 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

ارتقاء مدیریت شهری با تأکید بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)  

واراز مرادی مسیحی، شیما تزار 

99-115 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

مطالعه رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شهرداری منطقه ده تبریز

محمد همراهی

116-122 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر توسعه گردشگری شهری (مورد پژوهی: شهر بروجرد)

نادر آزادبخت

123-137 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

ارزیابی فاکتورهای کیفی مؤثر در مکان‌یابی فضاهای سبز شهری با استفاده از روش ISM

عبدالله جمالی

138-145 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]