دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی چالش های کالبدی و عوامل موثر فرهنگی در ساحل فریدونکنار(با تاکید بر پایداری شهری)
سیدرضا محمدنتاج فریدونی، عباس ارغان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 تأثیر پسماندهای برنج بر سازه‌های معماری
سارا علمشاهی، سیده مائده حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-19
3 ﺑﺎز زﻧﺪه ﺳﺎزى ﻓﻀﺎﻫﺎى ﮔﻤﺸﺪه ﺷﻬﺮى ﮔﻨﺞ ﻫﺎى ﭘﻨﻬﺎن (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﻬﺮﺷﻴﺮاز)
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎرى ﻣﻨﺶ، ﻣﺠﻴﺪ آذر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-31
4 تدوین مدل مفهومی جهت ارزیابی فضاهای عمومی شهری در شهر تهران با تأکید بر نقش سرمایه‌های اجتماعی
امیر محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-43
5 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر ساری)
علیرضا سعیدی سعید آبادی، عباس ارغان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-61
6 بررسی تأثیر شاخص‌های توسعه پایدار شهری بر بهبود فضاهای عملکردی شهری (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
سید رضا محمدنتاج فریدونی، زینب کرکه آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 62-78
7 ارائه طرح پرورش مرکز نوآوری کودکان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
لیلا خسروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 79-96
8 ارزیابی سیاست‌ها و رویه‌های بلندمرتبه‌سازی از منظر ایمنی و مدیریت بحران (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)
مهدی گرجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 97-123
9 تحلیلی بر سیاست‌های زمین و مسکن در شهر نورآباد
زهرا نژاد خوب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 124-139
10 طراحی مرکز توریستی- تفریحی در منطقه باغ‌ملک با تأثیرپذیری از فرهنگ بومی بختیاری
رضا کریمیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 140-156
11 شناسایی مهم‌ترین علل تأخیر در پروژه‌های قطار شهری کشور (مطالعه موردی: استان قم)
محمد احسانی فر، نورالدین جوادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 157-169
12 تحلیلی بر کارایی شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها در چارچوب مؤلفه‌های حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان ممسنی
زهرا نژاد خوب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 170-189
13 شناسایی شاخص‌های ایمنی و امنیت و محیط زیست و بهداشت شغلی در صنایع پتروشیمی مناطق بندری (OHSAS)(مطالعه موردی: پتروشیمی رازی بندر عباس)
بهنوش خوش منش زاده خشکناب، بهناز مرادی غیاث آبادی، مرجان بدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 190-199
14 گودبرداری و نشست زمین‌های مجاور در خاک‌های رسی سست
بابک شاهبازی ایرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 200-207
15 نقش کشاورزی در اقتصاد روستایی دهستان رادکان شهرستان چناران
حمید جعفری، عالیه حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-224
16 گذاری بر تفکر هاروی در عدالت اجتماعی و شهر
فاطمه منبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 225-232