دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی مؤلفه‌های شهرسازی پایدار در شهر خرم‌آباد
محمد قلاوندی، عبدالله کردعلیوند، مصیب فرزامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 ارزیابی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری: موردپژوهی شهر کوهدشت
عذرا گراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-23
3 بررسی عملکرد بتن های مختلف مبتنی بر سنگ دانه مگنتیت، هماتیت، سنگدانه فرو فسفر، سنگ باریت، ایلمنیت، در برابر رادیو اکتیو
حسین عبادی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-33
4 بررسی اثرگذاری مهندسی فرهنگی بر توسعه گردشگری (موردمطالعه: شهرداری منطقه 3 تهران)
علی امید مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 34-40
5 بررسی تاب‌آوری شهرهای رودکناری در حین سیلاب (مطالعه موردی: سیلاب اسفند ماه سال 1397 در شهر ساری)
زینب کرکه آبادی، علیرضا سعیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-55
6 بررسی میزان شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه چهارگوش با استفاده از روش CFRP در شهرداری شیراز
حسین عبادی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-65
7 نقش فضای باز عمومی در مجتمع‌های مسکونی
مهدی کریمی، الهام پورمهابادیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-76
8 دین و مکان‌های مذهبی: دریچه‌ای برای بررسی ساختار جغرافیای تاریخی هویت ادیان و جوامع مذهبی
حسین روحانی صدر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-96
9 برنامه‌ریزی اكولوژيكی شهر و طراحی شهری
سپيده خسروی، احمد نوحه‌گر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 97-106
10 برنامه‌ریزی اکولوژیکی شهر در شهرهای ساحلی
وحید مقدم زاده، احمد نوحه‌گر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-115
11 تحلیل نقش مدیریت شهری در کاهش آسیبپذیری شهری، مورد پژوهی: شهر خرم آباد
ابراهیم گراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-124
12 بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی در استان لرستان
محمد قلاوندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 125-136
13 امکان‌سنجی وضعیت تحقق پیاده مداری در شهر خرم‌آباد
ابراهیم گراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-144
14 طراحی فضاهای اداری با رویکرد ارگونومی جهت افزایش رضایت‌مندی و سلامت شغلی
مسعود امیرجمشیدی، حدیثه کامران کسمایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-150
15 آسیب‌شناسی بافت‌های شهری در مواقع بحران زلزله
صدرالدین متولی، زینب رضایی تبار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 151-159
16 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر میزان توسعه صنعت گردشگری در شهرستان خاش
فاطمه کشته گر، عیسی ابراهیم زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 160-174