دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از خدمات شهری نمونه موردی: شهرداری کانی دینار
امیدحسن پور، نرگس شریفی، جمال شریفی، عبدالله عثمانزاده راد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 تحلیلی بر رابطه مدیریت شهری و فرهنگ مشارکتی شهروندی
معصومه قاسمی گوربندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-24
3 تحلیل و ارزیابی سرانه کاربری اراضی فضای سبز شهر شیراز با استفاده از GIS
محسن شهسوار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-38