دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی موانع گردشگری شهرهای ساحلی دریای خزرومدیریت وارايه راه حلهایی برای رفع این موانع (مطالعه موردی: شهرستان فریدونکنار)
آسیه عابد پور، مقدادعباسی، حسین بابانتاج احمدی، سید علی صیادی کناری، لاله منجزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 مدیریت فرهنگ شهری و تاثیر آن بر جذب گردشگر فرهنگی(مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
حسین امین تبار،عسگری طالبی،محسن نوتراش،محمد قاسمی،علی مولایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-34
3 بررسی چالش های کالبدی ومدیریت عوامل موثر فرهنگی در ساحل فریدونکنار (با تاکید بر پایداری شهری)
محمد قاسمی کناری،حسین امین تبار،عسگری طالبی،محسن نوتراش،علی مولایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-44
4 تحلیل اثرات اجتماعی واقتصادی مدیریت توسعه گردشگری میراث فرهنگی با تاکیدبر صنایع دستی (مطالعه موردی: شهرفریدونکنار)
محسن نوتراش،عسگری طالبی،حسین امین تبار،محمد قاسمی،علی مولایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-60
5 بررسی تاثیر شاخص های مدیریت توسعه پایدار شهری بر بهبود فضاهای عملکردی شهری (مطالعه موردی شهرفریدونکنار)
مقدادعباسی، آسیه عابد پور، حسین بابانتاج احمدی، سید علی صیادی کناری، لاله منجزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-78
6 مدیریت شاخص های توسعه پایدار شهری بر بهبود فضاهای عملکردی شهری(مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
علی مالائی کناری،حسین امین تبار،عسگری طالبی،محسن نوتراش،محمد قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 79-94
7 بررسی و مدیریت سطح کیفیت زندگی با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی( شهرستان فریدونکنار)
لاله منجزی، آسیه عابد پور، مقدادعباسی، حسین بابانتاج احمدی، سید علی صیادی کناری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-111
8 مدیریت خدمات اقتصادی واجتماعی وتعیین درجه بندی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
عسگری طالبی، حسین امین تبار، محسن نوتراش، محمد قاسمی، علی مولایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 112-127
9 تعادل ومدیریت فضایی و تحلیل رتبه بندی خدمات اقتصادی واجتماعی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
حسین بابانتاج احمدی، سید علی صیادی کناری، آسیه عابد پور، مقدادعباسی، لاله منجزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 128-141
10 بررسی نقش مدیریت سرمایه اجتماعی در مشارکت شهروندان در اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
سید علی صیادی کناری، حسین بابانتاج احمدی ،آسیه عابد پور، مقدادعباسی، لاله منجزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 142-158
11 اهداف، وظایف و نقش شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری
حمیلا چرنگ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 159-170
12 تبیین تاب‌آوری کلان‌شهرها در برابر پاندمی‌های عفونی (مطالعه موردی: بیماری کووید19)
پیمان کرمعلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 171-180
13 رویارویی با نابرابری فضایی ضمن بکارگیری برنامه ریزی مبتنی بر مدیریت ارتقای کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهر فریدونکنار)
محمدیاسر خانزاده، سید کمال هاشمیان، مصطفی جعفرپور، مرتضی صباغی، سید جلیل ربیع نتاج
دانلود رایگان مقاله و مقالات 181-192
14 تأثیر نابرابری های اجتماعی و مدیریت در کیفیت فضای سبز (نمونه موردی: شهر فریدونکنار)
مصطفی جعفر پور،سید کمال هاشمیان، مرتضی صباغی، سید جلیل ربیع نتاج، محمدیاسر خانزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 193-207
15 بررسی و تحلیل مدیریت فضایی نابرابری های اجتماعی درمناطق شهری با رویکرد شهر مترا کم(مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
سیدکمال هاشمیان، مرتضی صباغی، مصطفی جعفرپور، سید جلیل ربیع نتاج، محمدیاسر خانزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-222