دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 ارزیابی اثرات مدیریت زیست محیطی تفرجگاه های شهری(مطالعه موردی: منطقه گردشگری شهر فریدونکنار)
محمد فدایی، محمد قاسمی کناری، حسین امین تبار، امیر حسین بصیر، عسگری طالبی ،امیر حسین نریمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 ارزیابی كمی و كیفی كاربریهای شهری با تأكید برمدیریت نظام توزیع و الگوی همجواری( مطالعه ی موردی: شهر فریدونکنار)
محمد قاسمی کناری، محمد فدایی، حسین امین تبار، امیر حسین بصیر، عسگری طالبی،امیر حسین نریمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-28
3 بررسی میزان انطباق پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری ( مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
امیر حسین نریمانی ، محمد فدایی ، محمد قاسمی کناری، حسین امین تبار،امیر حسین بصیر، عسگری طالبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-46
4 بررسی و ارزیابی نقش مهندسی عمران و ساختار فضای شهری بر کیفیت زندگی شهروندان
احمد فقیهی کیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-79
5 شناسایی معضلات فرهنگی- اجتماعی حاشیه‌نشینی و ارائه مدل (موردمطالعه: منطقه حصه شهر اصفهان)
نجمه شریعتی، نرگس عطریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-92