دوره 4، شماره 2، تابستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

نقش آناطولی در روابط مذهبی صفویه و عثمانی (از شاه اسماعیل تا شاه تهماسب)  

تکتم یارمحمدی

1-8 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی تطبیقی نماز در اسلام، یهود و زرتشت

میترا صحرایی، امیرحسین ابوالقاسمی 

9-21 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

جاذبه‌های تاریخی شهرستان قروه (نمونه موردی سراب کوثر)

شیوا عسگری

22-41 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

گذری بر زندگی و فعالیت ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی

راحله خوشکیفی، حسین صحرایی

42-51 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

مطالعه موردی بناهای تاریخی (عمارت مشیر دیوان سنندج)  

فراست اسکندر نژاد، فراست مرادی

52-61 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

وضعیت تاریخی جغرافیایی کردستان بر اساس کتاب مطلع سعدین

حمید احمدی

62-73 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]