دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نگاه تطبیقی برجامعیت قران از دید گاه آیت ا.. شهید مطهری و آیت ا… جوادی آملی

حسین کیخواه نژاد

1-13
2

مراحل آفرینش آسمان و زمین در آیات قرآن

حسین کیخواه نژاد

14-23
3

بررسی پنج عنصر شعر در اشعار محمد علی بهمنی

زهرا سراوانی سنجری

24-40
4

فرهنگ اعلام و اسامی خاص شاعران، ادبا و فلاسفه در چهار مقاله عروضی

سمانه سام نژاد کروکی

41-49
5

مصرف بیت المال در فقه مذاهب اسلامی

سهیلا قندهاری

50-66