دوره 2، شماره 2/2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مروری تاریخی بر حماسه علمی، تخیّلی اسطوره گیل گمش

جواد خانلری، عباس رهبری 

1-9
2

مقایسه ی تصویر زال در اشعار سبک خراسانی و عراقی

ناصر کاظم خانلو، مریم جعفری 

10-17
3

بررسی مقابله ای نقش گفتمانی ادات پیوندی “وَ” و “فَ” در قرآن کریم

الخاص ویسی، آرزو مولوی وردنجانی

18-26
4

پدیدهی مرگ از دیدگاه مولوی

حنانه شجیعی

27-42
5

عزلت عرفانی در روایات

فاطمه دولت آبادی

43-49
6

رقص عرفانی سماع از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و مولانا

علیرضا ولی‌یاری اسکندری، لیلا امیری

50-63
7

درآمدی بر استعاره تمثیلی در زبان عربی و فارسی

حسین گرجی

64-74
8

تقابل شخصیت رند و صوفي در دیوان حافظ شیرازی

پیمان معمار زاده، حسین آریان

75-90
9

باورهای عامیانه در مثنوی هفت­ اورنگ عبدالرحمن جامی

سکینه رحیمیان

91-102
10

دین و اقبال فطری به آن از دیدگاه صدر المتألهین

محمد صادق صادقی، عباس احمدی سعدی

103-110
11

تبیین فلسفی دین و  عبادت از دیدگاه ملاصدرا

محمد صادق صادقی، عباس احمدی سعدی

111-121
12

گذری بر نوخسروانی ها و کوته سروده های محلی

زینب نیک بخش

122-133
13

نقش تلمیح در شعر معاصر(نیمایوشیج)

محمدرضا بختیاری

134-147
14

روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس الگوی گریماس و ژنت

فاطمه چناني، محمد پیری

148-161
15

نهج الفصاحه وضرب المثل های معادل آن

سمیه شریعتی زاده، بهرام دهقان

162-171