دوره 4، شماره 2، تابستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های روایت‌پردازی: در دو اثر مهم عرفانی ایران زمین، “کیمیای سعادت و اسرار التوحید”

 معصومه اصفهانی‌ها، ویدا وفایی

1-16 [purchase_link id=”6452″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

منافقان و عدم انسجام اجتماعی

 مریم جواهر فروش زاده

17-25 [purchase_link id=”6454″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

سرچشمه‌ی زیبایی از منظر مولانا و هاپکینز

زهراالسادات قریشی،  محمدیوسف نیری، فریده پورگیو

26-45 [purchase_link id=”6457″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی کاربرد معانی در خطبه کوفه

فرامرز روشندل، عبدالرحیم حقدادی

46-57 [purchase_link id=”6459″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تأثیرپذیری برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان دبستان ابتدایی پسرانه شاهد شهید شیدانشید شهرضا

علی ترابی زیارتگاهی، عبدالعلی ترشیزی

58-69 [purchase_link id=”6461″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان در تربیت شهروند جهانی

ذوالفقار فیلی زرنه، یداله خرم‌آبادی

70-79 [purchase_link id=”6463″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تفاوت سه واژه طریق، سبیل، صراط

فریده دژکامه

80-90 [purchase_link id=”6465″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

سیر آفاقی و انفسی در موالید ثلاث با تکیه‌بر مصیبت‌نامۀ عطار

حسین فقیهی، فاطمه رضایی

91-99 [purchase_link id=”6467″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی آثار و زندگی‌نامه شاعر افسانه‌ای استاد شهريار

حکیمه محمدی

100-112 [purchase_link id=”6469″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

گفتار و نوشتار، آراء و اندیشه‌ها، سيرت و طريقت سهل تستری

اسماعیل صادقی، اعظم پوینده پور

113-125 [purchase_link id=”6471″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی واژه‌های آیات عتاب آمیز قرآن به منافقین در آیه 18 بقره

نجمه سنجری، زیور بامری

126-133 [purchase_link id=”6473″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]