مطالعات مدیریت و کارآفرینی

 • مدیریت و کارآفرینی

  ISSN Online: 2476-437X
  ISSN Print: 2538-2063

  مدیریت

  • مدیریت عمومی
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
  • مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
  • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
  • مدیریت استراتژیک
  • مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
  • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
  • مدیریت آینده پژوهی
  • مدیریت پروژه
  • مدیریت مالی
  • مدیریت ورزشی
  • مدیریت سرمایه گذاری
  • علوم رفتاری در مدیریت
  • شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فكری
  • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
  • مدیریت بحران
  • مدیریت اجرایی
  • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

   

  کارآفرینی

  • مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
  • کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
  • فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
  • الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
  • توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
  • کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
  • بررسی فضای كسب و كار ایران برای كارآفرینی
  • ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
  • نقش و جایگاه كارآفرینی در مدیریت جامعه
  • شناسایی فرصت های كارآفرینی رشته های مختلف
  • كارآفرینی و صنعت توریسم
  • کارآفرینی فرهنگی
  • کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
  • مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
  • نقش دانشگاه كارآفرین در توسعه منابع انسانی كشور
  • كاستی ها و قابلیت های كارآفرینی در كشور
  • نقش قوانین كارآفرینی در كشور
  • نقش زنان در کارآفرینی
  • بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
  • نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
  • تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
  • رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
  • مدل های نوین کسب و کار
  • رویکرد های تداوم کسب و کار
  • کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری

 • مدیریت و کارآفرینی

  ISSN Online: 2476-437X
  ISSN Print: 2538-2063

  سردبیر

  دکتر حامد فضل الله تبار، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه دامغان، ایران.

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر غلامرضا نخعی، دکتری رشته کارآفرینی گرایش توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ایران.

  دکتر حسین فرزاد، دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر بهروز اسکندرپور، دکتری مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، ایران.

  دکتر مهربان هادی پیکانی، دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران.

  دکتر فرهاد زارعی، دکتری مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

  دکتر مهدی نبی پور افروزی، دکتری مدیریت، دانشکه مدیریت و توسعه منابع انسانی، دانشگاه UTM مالزی.

  دکتر سیاوش اورجی، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر طه رزم آرا، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.

  دکتر امیر غفوریان، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا، ایران.

  دکتر مریم حق شناس، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.

  دکتر پیمان اکبری، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.

  دکتر حسین عزیزی نژاد، دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران.

  دکتر ناصر سیف الهی، دکتری علوم اقتصادی، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.

  دکتر اکبر ویسمرادی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، ایران.

  دکتر میلاد طالبی، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، ایران.

  دکتر سید مهدی معافی مدنی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج، ایران.

  دکتر رضا طالعی فر، دکتری مدیریت دولتی-منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

  دکتر ابوذر زارع، دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز، ایران.

  محمدرضا قربانیان، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، ایران.

  سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش سیاستگذاری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

  احسان نامدار جویمی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  محمد حیدری گوجانی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ایران.

  عامر دهقان نجم آبادی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  احسان نامدار جویمی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  علیرضا زارع زیدی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مازندران، ایران.

  هومن پشوتنی زاده، دانشجوی دوره دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه شیراز، ایران.

  شاهو زمانی دادانه، دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  نجمه مهدی بیگی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  حامد شاکریان، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

  سید حسین مقتدر، دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  رضا دهقان، دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  کاوه حاتمی، دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران.

  حامد خراسانی طرقی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، ایران.

 • مدیریت و کارآفرینی

  ISSN Online: 2476-437X
  ISSN Print: 2538-2063

 • مدیریت و کارآفرینی

  ISSN Online: 2476-437X
  ISSN Print: 2538-2063

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor