دوره 2، شماره 4/2، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

درک پذیرش عوامل تعیین کننده RFID در صنعت خوروسازی

حامد زمان میرآبادی، نادر حساسی، محمد عظیم  خدایاری

1-18
2

بررسی تاثیر امنیت شغلی بر درگیری شغلی و قصد ترک کارکنان

سيده بيتا سيدعلي روته

19-28
3

مدیریت آموزش عالی در راستای جهانی‌شدن

نهضت زوار

29-40
4

تجاری سازی دانش با تأکید بر شرکت­های انشعابی دانشگاهی

بهاره عابدی، بهمن خسروی­پور، مسعود برادران

41-55
5

تحلیل استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به کمک مدل SPACE

یحیی توکلی، فاطمه کوهزادی

56-70
6

رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با وفاداری سازمانی با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس شهر ساری

زهرا ولی پور

71-85
7

رابطه هوش هيجاني، كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني با عدالت سازماني كاركنان بيمارستان هاي شهر كرمانشاه

کیومرث نورایی

86-105
8

رابطه بین مولفه ­های زنجیره تامین سبز و بهره وری در سازمان­ ها

سید سجاد محتشم، صدیقه کبری ثاراللهی

106-115
9

بررسی نقش میانجی کارآفرینی در رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه: بیمارستان حافظ شیراز)

امیر حسین امیر خانی، فروزان حبیبی، ندا هاشمیان، ماریا حمیدیان

116-134
10

ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی

رحمت شمسی­، بختیار احمدی­

135-148
11

بررسی میزان کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

بیژن عابدینی، محمد صادق قیصری

149-164
12

بررسی نقش مديريت دانش در کسب و کارهاي کوچک و متوسط

امیرحسین امیرخانی، کرم سینا، مزدک جمشیدی، صمیر جمشیدی

165-178
13

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت شهر بندرعباس)

علیرضا محمدی بجگان، محمدرضا رحیمی شهواری

179-190
14

شناسایی عوامل موثربر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت بندر عباس)

علیرضا محمدی بجگان، محمدرضا رحیمی شهواری

191-199
15

بزودی

بزودی

0-0