دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد سازمانی در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
ابوذر شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و شادابی کارکنان
محمد میرزایی خالص
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-16
3 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی در شرکت توانیر
لادن اخوان نکو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-35
4 بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت مبتنی بر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت به‌واسطه دوسوتوانی نوآوری (مورد مطالعه: شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی شهر رشت)
نوع پسند اصیل، سیامک اشکان زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-48
5 بررسی تاثیر تجارب ناشی از شکست، بر بهبود عملکرد سرمایه گذاری جدید (نقش میانجی یادگیری و تعدیلگر هوشیاری کارآفرینانه)
مریم نجفی مود، معصومه عربشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-60
6 بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران
مریم میری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-69
7 بررسی تأثیر رویکرد ACT در مدیریت چالش های زندگی
فاطمه چنانی، صغری شریفات، زهرا جهان، حدیث حقیقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-82
8 بررسی تأثیر فرهنگ تیمی بر نوآوری خدمات با نقش میانجی تقسیم دانش در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
ابوذر شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 83-91