دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسايی و اولويت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان با استفاده از تکنیک ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی داده ها و تاپسیس (مورد مطالعه: بانک قوامین شعب استان خوزستان)
محمد همتی، رسول کرمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-25
2 نقش توسعه منابع انسانی و تولید دانش بنیان در گام دوم انقلاب
سجاد دهدارزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-40
3 نقش نهادهای حمایتی در توسعه کارآفرینی با تاکید برطرح های اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهناز عبدالهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-54
4 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان چابهار
عالمه کیخا، واحدبخش برمه، گراناز حوت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-77