دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسايی و اولويت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان با استفاده از تکنیک ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی داده ها و تاپسیس (مورد مطالعه: بانک قوامین شعب استان خوزستان)
محمد همتی، رسول کرمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-25
2 نقش توسعه منابع انسانی و تولید دانش بنیان در گام دوم انقلاب
سجاد دهدارزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-40
3 نقش نهادهای حمایتی در توسعه کارآفرینی با تاکید برطرح های اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهناز عبدالهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-54
4 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان چابهار
عالمه کیخا، واحدبخش برمه، گراناز حوت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-77
5 ارزیابی تأثیر عوامل مرتبط بین رضایت‌مندی مشتریان و تصویر سازمانی در افراد شاغل در اداره امور مالیاتی استان تهران
فاطمه همتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-99
6 تأثیر دوستی کارکنان بر رفتار انحرافی در محل کار با نقش میانجی‌گری شناسایی سازمانی
ثریا برزگری، یگانه شیخ رستم آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 100-112
7 بررسی تاثیر نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهری
زهرا علی‌زاده کافشانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-132
8 بررسی رابطه بين ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران
زهرا علی‌زاده کافشانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 133-146
9 بررسی اثر برنامه‌ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بیمه ایران
امیربابک مرجانی، محمدرضا ربیعی مندجین، محبوبه دشتی مرویل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 147-174
10 بررسی تأثیر ظرفیت جذب بر ادغام متقابل عملکردی و عملکرد نوآوری با نقش تعدیلگر مشتری مداری در صنعت بیمه
محمد آقاخانی، مهدی الهام
دانلود رایگان مقاله و مقالات 175-188
11 بررسی اثرات رضایت و انتظار از مکان بر تبلیغات کلامی مقاصد گردشگری
علیرضا گلستانی ، آذر نجفی سروستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 189-196
12 رابطه اعتماد، دانش در جریان اتحاد و شراکت راهبردی و موفقیت سازمان‌های همکار
جعفر قیدر خلجانی، محمد امین جودت ماسوله
دانلود رایگان مقاله و مقالات 197-211
13 تاثیر تجربه مشتری بر نگرش و قصد خرید مجدد با نقش تعدیلگری ارزش هم آفرینی (مورد مطالعه: قزوین فود)
بهرام غیاثوند محمدخانی، نیما رحمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 212-230
14 بررسی تاثیر تعادل کار و زندگی بر نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
قدسی ملایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 231-239
15 بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر مشارکت کاری کارکنان با نقش میانجی نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
قدسی ملایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 240-248