دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تاثیر آگاهی از برند و وفاداری به آن بر قصد استفاده از برند
مسعود نجفی، سیدحسن حاتمی نسب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19
2 بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره‌وری و تسهیم دانش در سازمان‌های تولیدی
علیرضا سرگلزائی، سید مهدی رضوی، فاطمه شهرکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-32