دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس رفتار شهروندی و سلامت عمومی سازمان مدیران آموزشی مدارس
راضیه خرم منش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-19
3 بررسی تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شهرداری تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-28
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره‌های هیجانی بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی
هدیه باباخان زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-34