دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تأثیر آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر میمه
محمدرضا وطن دوست، فرزانه واصفیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 ‌بررسی ضایعه شکنجه در حقوق بين الملل عمومی
سید مرتضی صوف باف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-23
3 شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در بین زنان کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام
مریم مهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-33
4 بررسی نقش تعامل مادر-کودک، تنظیم هیجانی و مثبت اندیشی مادر در بروز اضطراب کودک
سودابه نارنجی، کبری مرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 34-45
5 بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک‌های تصمیم‌گیری در دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان
سوسن کنگاوری، کوثر کنگاوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-54
6 گرایش به خودکشی نوجوانان دختر نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری، حمایت اجتماعی و نارسایی‌های شناختی و هیجانی
فرزانه کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-73
7 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر انعطاف پذیری روانشناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم
یحیی یاراحمدی، ندا غمخوار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-94
8 بررسی شرایط مداخله گردر اعتیاد به مواد مخدر(مطالعه موردی؛ نوجوانان شهر گرگان)
عالیه شیخ، رجب محمد ایری، دایان آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-103
9 بررسی حاد واقعیت و مصرف گرایی در پی از بین بردن ارزش های اجتماعی و انسانی از نگاه بودریار در فیلم سینمایی ترومن
فاطمه سادات حسینی، اعظم دوکوهکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 104-112
10 شناسایی تأثیرات منفی هوش مصنوعی بر رفتارهای دانش‌آموزان (یک مطالعه کیفی)
عباس ترشیزی، زهرا کهن مهرآباد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-125
11 اثربخشی درمان گروهی راه حل محور بر رشد فردی و امنیت روانی آسیب‌دیدگان اجتماعی مورد مطالعه (دختران ۱۵-۱۸سال مرکز کودکان کار)
ماندانا نیکنام، فائزه برادران
دانلود رایگان مقاله و مقالات 126-145
12 بررسی و تأثیر هوش معنوی بر عزت نفس دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان اسکو
رحیم میرزایی باویل علیایی، سمیرا قائمیون، ندا حمدی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 146-158
13 مهارت های تربیتی و آموزش های عملکردی آن به کودکان و نوجوانان
عزیزه نیدی، مریم نیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 159-173
14 پیش‌بینی تحمل ناکامی بر اساس سلامت عمومی، معنای زندگی، امید به آینده، احساس تنهایی با میانجی‌گری تنظیم هیجان
لیلا ذوقی، میترا زین العابدینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-202
15 اثربخشی آموزش هوش موفق برتوانمندی های دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت: پژوهش مورد منفرد
فاطمه منصوری حسن آبادی، احمد عابدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 203-215
16 رشد شخصیت و هیجانات کودکان و نوجوانان و راهکارهای رویارویی مربیان با این دوران
عزیزه نیدی، مریم نیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 216-234