دوره 4، شماره 2، تابستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تاثیر خستگی عضلات مرکزی بدن بر تکنیک فرود در زنان والیبالیست نخبه

 مرضیه محبی نژاد، توفیق آقانیا

1-16 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

ارتباط سبک‌های دفاعی با اضطراب حالتی و صفتی ورزشکاران سه رشته آبی

پرستو محمدیان،  مهوش نوربخش، مسعود میرمعزی،  محمدفاضل صباغی

17-28 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر و مقایسه دو شیوه تمرینی هوازی مبتنی بر دویدن و تمرینات با وزنه استقامتی بر روی سیستم ایمنی هومورال زنان خانه­دار

شهناز جعفری آستانه، محمدرضا مرادپوریان 

29-41 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی جایگاه فعالیت بدنی در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهرستان فردوس

غلامحسین سلیم، محمدرضا اسماعیل‌زاده قندهاری

42-51 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]