دوره 4، شماره 3، پاییز 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی عوامل مرتبط با آسیب و شیوع انواع آسیب‌های ورزشی و رابطه آن با سابقه ورزشی در کوهنوردان و سنگ‌نوردان ایرانی

میثم ایرانپور، علی شمسی ماجلان، سید حسین حسینی

1-14 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی سرمایه‌گذاری جوامع پیشرفته بر روی فیزیولوژی ورزشی و تأثیرات ورزش بر بیماری‌های قلبی افراد

ادهم کرد زابلی، وریا محمد فرج (کرد)

15-25 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

اثرگوش دادن به موسیقی پس از فعالیت فزاینده بر تغییرات لاکتات خون، ضربان قلب و فشارخون پسران کاراته کا

علیرضا علمیه، عظیم علی نیا، هومن خان باباخانی

26-36 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر سیگنال مغزی و عملکردهای شناختی ورزشکاران

صالح لشکری، محمدعلی خلیل‌زاده

37-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]