دوره 7، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مقایسه اثر 8 هفته تمرین HIIT و SSTبه همراه تمرین مقاومتی بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن، چاق و کم تحرک
علی رضا قنبری، محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی، سیمین دخت شمس علی، یاسر حسن پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14