دوره 8، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 تأثیر یک دوره ۸ هفته‌ای حرکت‌درمانی بر درد، دامنه حرکتی مفصل و قدرت زانوی مبتلایان به آسیب رباط متقاطع قدامی زانو پیش از جراحی
کیوان کبیر‌کوه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 تاثیر تمرین ورزشی بر سطح اضطراب و سایتوکاین‏IL-17‎‏ در دوران بارداری و پس از زایمان در موش های ماده نژاد ‏‏NMRI
سعید نقیبی، مریم وطن دوست، آتیکه سادات آل احمد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-36
3 تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر سطوح گلوکز، انسولین سرم و مقاومت انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع II
فرنازمؤمنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-51
4 تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر سطوح هموگلوبین گلوکزی، سطوح کراتینین و درک فشار زنان مبتلا به دیابت نوع II
فرنازمؤمنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-68