دوره 8، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تأثیر ورزش و فعالیت های ورزشی در گذراندن و پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان
فرهاد شیویاری، عالمه خانمحمدی، نبی الله اسماعیلی کتکی، مسلم محمودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 بررسی تاثیر انجام ورزش های گروهی بر میزان اجتماعی شدن دانش آموزان
مرضیه کارشناس، احلام طائی، مسعوده عباسی، الهام خدامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-32
3 مکانیزم میانجی رضایت مشتری بر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتریان با شهرت باشگاه های خصوصی شهرستان خرم آباد
اسماء بیرانوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 33-47
4 شناسایی عوامل عدالت سازمانی تدریس درس تربیت بدنی در مدارس شهرستان شیراز و ارائه الگو
مسعود کریمی، بهاره رحمانیان کوشککی، مرضیه خلیفه سلطانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-67
5 مطالعه پارامترهای مؤثر بهبود استرس در مدیریت ورزشی
حامد سالارى
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-77