دوره 9، شماره 2، تابستان 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 رابطه مسئولیت‌پذیری و ویژگی‌های تصمیم‌گیری در بین مربیان زن والیبال استان کرمان
مریم کافی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 مقایسه آموزش مهارت‌های بنیادی، تمرینات اصلاحی و تمرینات ترکیبی بر میزان ناهنجاری کایفوز و تعادل دانش آموزان
محمد جواد اله وردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-39