مرکز اسلامی فاطمیه

وب سایت مرکز اسلامی فاطمیه به منظور شناخت زندگی حضرت  فاطمه راه اندازی شد.

مرکز اسلامی فاطمیه به معرفی شخصیت، خصائل و رفتار و اندیشه و بیان دختر گرامی رسول اکرم می پردازد.

مرکز اسلامی فاطمیه با بهره گیری از نظرات و دیدگاههای علما، اندیشمندان و محققین و بر پایه قرآن، روایات و احادیث شریف زوایای پنهان و آشکار زندگی این بانوی گرامی را عرضه می کند.

غربت فاطمه زهرا (س) در میان مسلمانان رسالتی را بر اهل دانش و خرد باز می کند که مرکز اسلامی فاطمیه واکاوی و معرفی شخصیت این بانوی گرانقدر را به عنوان یک رسالت و وظیفه برای خود ترسیم کرده است.

مرکز اسلامی فاطمیه در سال 1371 با هدف ترویج و نشر معارف اسامی ، تلاش در جهت بروز استعدادهای فرهنگی و مذهبی جوانان،پر کردن اوقات فراغت نسل جوان جامعه با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی ، ایجاد زمینه های الزم جهت حضور هرچه بیشــتر بانوان در فعالیت های اجتماعی به صورت غیرانتفاعی و غیر دولتی با شــخصیتی حقوقی و مالی و اداری مستقل تشکیل گردید.

مرکز اسلامی فاطمیه

طرح نهایی مرکز اسلامی فاطمیه مهر که در حال ساخت می باشد

مطالب مرتبط