نخستین همایش هم سنجی ادبی

نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

دانشگاه پیام نور شیراز با هدف گسترش، پیشرفت و ارتقای سطح علمی و توسعه کمی و کیفی ادبیات تطبیقی (پارسی، عربی و انگلیسی) ضمن اعلام فراخوان “نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی” از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی دانشگاه های سراسر کشور جهت ارسال آثار خود به دبیرخانه نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی دعوت بعمل آورده و دست شما کسانی که به هر طریق در برگزاری هرچه بهتر همایش مذکور یاری رسان باشند را به گرمی می فشارد.

وب سایت کنفرانس colitconf.ir

مطالب مرتبط