نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

محورهای کنفرانس

آسیب شناسی تحول گرایی در سازمانهای عصرمدرن

آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایران

استراتژی تحول در مدیریت صنعتی، بازرگانی، ردشگری، رسانه، ورزشی، مالی، کارآفرینی، بیمه، خدمات بهداشت و درمان و آموزش عالی

تحول گرایی سازمانها در سایه فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییر

مدیریت تحول استراتژیک در سازمانهای معاصر

علوم مدیریت و تحول گرایی

مدیریت استراتژیک و تحول گرایی

مدیریت دولتی و تحول گرایی

مدیریت بازرگانی و تحول گرایی

مدیریت صنعتی و تحول گرایی

مدیریت شهری و روستایی و تحول گرایی

مدیریت ورزشی و تحول گرایی

مدیریت آموزشی و تحول گرایی

مدیریت گردشگری و تحول گرایی

مدیریت رسانه و تحول گرایی

مدیریت بیمه و تحول گرایی

مدیریت کار آفرینی و تحول گرایی

مدیریت خدمات بهداشت و درمان و تحول گرایی

مدیریت آموزش عالی و تحول

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

وب سایت کنفرانس

مطالب مرتبط