نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان

نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان با محوریت تولید و اشتغال زایی

:: محورهای همایش

 • محورهای مدیریت
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک و رقابت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت بازار
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
 • مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • مدیریت آینده پژوهی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • مدیریت بحران
 • مدیریت اجرایی
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • مدیریت اسلامی
 • شناسایی، ارزش گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • کیفیت بهره وری و تعالی سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • تولید، فرآیند و عملیات
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 • کار آفرینی
 • فرهنگ و توسعه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت منابع انسانی
 • خط مشی گذاری در بخش دولتی
 • مدیریت علوم رفتاری با رویکرد اسلامی
 • مدیریت جهادی
 • فرهنگ جهادی
 • عدالت اجتماعی و حکمرانی
 • مدیریت توسعه
 • مدیریت فرهنگی
 • مدیریت خانواده
 • مدیریت تعارض در سازمان
 • بودجه گذاری در بخش دولتی

 • محورهای اقتصادی
 • اقتصاد يويا
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد سنجی
 • رشد اقتصادی
 • نظام های اقتصادی
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد کشاورزی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد ارزش آفرینی
 • اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
 • اقتصاد و توسعه سیاسی
 • اقتصاد کلان و جامعه مدرن صنعتی
 • مدیریت توسعه اقتصادی و فرهنگی
 • اقتصاد مالی
 • اقتصاد سرمایه گذاری
 • اقتصاد سیاسی
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد نفت و گاز
 • اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید ملی
 • نقش کار آفرینی در اقتصاد
 • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • اقتصاد در شرایط تحریم
 • اقتصاد و مدیریت ورزشی
 • اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
 • توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
 • مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی
 • شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار سرمایه گذاری، تولید، مصرف و ..)
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا
 • کسب و کار، خصوصی سازی و فضای رقابتی

 • محورهای تولید و اشتغال
 • تولید
 • تولید دانش بنیان
 • اشتغال
 • بازار کار
 • تئوری بازی و اشتغال
 • رکود و برون رفت از آن اقتصاد کلان و تولید و اشتغال
 • رشد اقتصاد
 • اقتصاد خرد و تولید و اشتغال
 • مواقع نهادی اشتغال و تولید
 • اقتصاد اسلامی و تولید و اشتغال
 • قانون کار و اشتغال
 • اقتصاد سیاسی تولید و اشتغال
 • مدلسازی اقتصادی بازار کار
 • خلاقیت و نوآوری در تولید

آدرس وب سایت همایش

ecomanconf.ir

مطالب مرتبط